مکالمه تخصصی هنر

350,000 تومان

مکالمه تخصصی هنر

اگرتا به حال در معرفی آثار و تجربیات هنری خود به متخصصان بین المللی،نا موفق بوده اید و به خاطر ضعف در مکالمه ی تخصصی از آن خود داری کردهید و یا قصد داشته اید زبان تخصصی خود را تکمیل کنید ولی هیچ برنامه ی آموزشی ویژه و مناسبی در موسسات آموزش زبان شناسای نکرده اید.

میتوانید در این برنامه مهمترین اهداف خود را از کاربری زبان تخصصی را بدست آورید.

برنامه آموزش مکالمه ی تخصصی هنر با تمرکز بر مضوع هنر و آثار هنری به شما کمک میکند تا با اعتماد به نفس لازم از خود و آثار هنری خود دفاع کنید و در باره ی دیدگاه های هنری خود به زبان انگلیسی صحبت و تبادل نظر کنید.

ظرفیت باقی مانده : 13 نفر

توضیحات

مکالمه تخصصی هنر

اگرتا به حال در معرفی آثار و تجربیات هنری خود به متخصصان بین المللی،نا موفق بوده اید و به خاطر ضعف در مکالمه ی تخصصی از آن خود داری کردهید و یا قصد داشته اید زبان تخصصی خود را تکمیل کنید ولی هیچ برنامه ی آموزشی ویژه و مناسبی در موسسات آموزش زبان شناسای نکرده اید.

میتوانید در این برنامه مهمترین اهداف خود را از کاربری زبان تخصصی را بدست آورید.

برنامه آموزش مکالمه ی تخصصی هنر با تمرکز بر مضوع هنر و آثار هنری به شما کمک میکند تا با اعتماد به نفس لازم از خود و آثار هنری خود دفاع کنید و در باره ی دیدگاه های هنری خود به زبان انگلیسی صحبت و تبادل نظر کنید.

نتیجه دوره

  • تقویت توانایی مفاهیم هنری به صورت مکالمه انگلیسی
  • افزایش دایره لغات تخصصی هنر
  • ایجاد توانای برای موقعیت در مصاحبه های مستقیم یا ویدئویی تخصصی
  • ایجاد توانایی در معرفی آثار و تجربیات هنری شخص
  • آموزش چگونگی نوشتن انگیزه نامه ومعرفی نامه های هنری