درک عمومی هنر

85,000 تومان

این دوره فقط پنجشنبه در دو گروه برگزار میشود.

تعداده جلسات: 1 جلسه ی 5 ساعته

جلسه اول جمعه تاریخ 2 خرداد

گروه اول: ساعت 9 الی 14

گروه دوم: ساعت 14 الی 19

استاد: مهران نوروزی

توضیحات

تاریخ هنر اروپا از رنسانس(قرن 15) تا هنر معاصر(قرن 21)

طی چهار جلسه 5 ساعتی

دراین چهار جلسه که توسط استاذ  مهران نوروزی تدریس میگردد. تاریخ هنر اروپا از میانه‌ی قرن 15 یعنی آغاز هنر رنسانس تا قرن حاضر آموزش داده می‌شود.

سر فصل های آموزش این دوره معمولا تحت عنوان تاریخ هنر جهان (بخش اروپا و آمریکا) شناحته می‌شود.

که شامل سبک هایی مثل : رنسانس ، منریسم ، باروک ، روکوکو ، نئوکلاسیسیسم ، رمانتیسیسم ، رئالیسم ، امپرسیونیسم ، پست امپرسیونیسم ، کوبیسم ، فوویسم ، دادائیسم ، سورئالیسم ، فتوریسم ، اکسپرسیونیسم ، هنر انتزاعی ، اکسپرسیونیسم انتزاعی ، مینی‌مالیسم ، کانسپچوالیسم ، هنرهای نوین و هنر معاصر ، در زمینه هایی همچون نقاشی ، مجسمه سازی ، معماری و رسانه ‌های نوین مورده بررسی قرار می‌گیرد .

قابل ذکر است این کلاس ها فقط جمعه‌ها یا (روزهای تعطیل) در دو گروه برگزار میشود، هنرجویان میتوانند به انتخاب خودشان یا صبح یا بعد ظهر حضور به عمل برسانند.