ثبت نام آزمون های میدیا

440,000 تومان

آزمون های میدیا درکل شامل 9 آزمون بوده است:
مهلت ثبت نام برای 4 آزمون قبلی گذشته است  وتنها امکان ثبت نام برای 5 آزمون باقی مانده است.
که تاریخ ها ی آمون های باقیمانده به شرح زیر می باشد:

 • آزمون ششم        22 اسفند ماه  1399
 • آزمون هفتم           3 اردیبهشت ماه  1400
 • آزمون هشتم         14 خرداد ماه  1400
 • آزمون نهم             هنوز تاریخ از مر کز تهران اعلام نشده است

توضیحات

 برنامه آزمون های آزمایشی میدیا کنکور 1400 به شرح زیر است:
    

آزمون های ازمایشی میدیا کنکور 1400 شامل 9 آزمون میباشد،که  آزمون ها شامل بودجه بندی وبرنامه ای مشخص است که پس از ثبت نام شما میتوانید دفترچه بودجه بندی آزمون را از آموزشگاه دریافت کنید آزمون های میدیا برخلاف سال های گذشته به دلیل شرایط موجود به صورت انلاین برای کل کشور برگزار میشود و آزمون های ازمایشی میدیاحاوی کارنامه ای باتمام مشخصه های استاندارد کنکور میباشد.

 • آزمون اول             25 مهر ماه 1399                    مهلت ثبت نام گذشته                             ازمون بر گزار شد
 • آزمون دوم            30 آبان ماه  1399                    مهلت ثبت نام گذشته                            ازمون بر گزار شد
 • آزمون سوم          28 آذر  ماه  1399                    مهلت ثبت نام گذشته                            ازمون بر گزار شد
 • آزمون چهارم        3 بهمن ماه  1399                    مهلت ثبت نام تا ساعت 14 روز دوشنبه (29دی باقی مانده است) 
 • آزمون پنجم          24 بهمن ماه  1399                                                                           امکان ثبت نام هنوز باقی است
 • آزمون ششم       22 اسفند ماه  1399                                                                          امکان ثبت نام هنوز باقی است
 • آزمون هفتم         3 اردیبهشت ماه  1400                                                                      امکان ثبت نام هنوز باقی است
 • آزمون هشتم      14 خرداد ماه  1400                                                                            امکان ثبت نام هنوز باقی است
 • آزمون نهم          هنوز تاریخ از مر کز تهران اعلام نشده است                                         امکان ثبت نام هنوز باقی استچرا برای آمادگی در کنکور باید درآزمون شرکت کنیم؟
  آیا آزمون می تواند اصل برنامه ماقرار بگیرد؟