[ult_ihover thumb_shape=”square” thumb_height_width=”400″ responsive_size=”off”][ult_ihover_item title=”طراحی مقدماتی” thumb_img=”id^17050|url^http://kashanehonar.com/fa/wp-content/uploads/2018/03/005-1.png|caption^null|alt^null|title^005|description^null” hover_effect=”effect6″ block_click=”link” block_link=”url:http%3A%2F%2Fkashanehonar.com%2Ffa%2F%25d8%25af%25d9%25be%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25aa%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2586%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25a2%25d9%2585%25d9%2588%25d8%25b2%25d8%25b4%25db%258c%2F%25d8%25b7%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25ad%25db%258c-%25d9%2585%25d9%2582%25d8%25af%25d9%2585%25d8%25a7%25d8%25aa%25db%258c%2F|title:%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C%20%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C||” title_responsive_font_size=”desktop:22px;” title_responsive_line_height=”desktop:28px;” desc_responsive_font_size=”desktop:12px;” desc_responsive_line_height=”desktop:18px;” title_margin=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;” divider_margin=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;” description_margin=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;”][/ult_ihover_item][/ult_ihover]
[ult_ihover thumb_shape=”square” thumb_height_width=”400″ responsive_size=”off”][ult_ihover_item title=”طراحی فیگوراتیو” thumb_img=”id^17052|url^http://kashanehonar.com/fa/wp-content/uploads/2018/03/006.png|caption^null|alt^null|title^006|description^null” hover_effect=”effect6″ block_click=”link” block_link=”url:http%3A%2F%2Fkashanehonar.com%2Ffa%2F%25d8%25af%25d9%25be%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25aa%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2586%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25a2%25d9%2585%25d9%2588%25d8%25b2%25d8%25b4%25db%258c%2F%25d8%25b7%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25ad%25db%258c-%25d9%2581%25db%258c%25da%25af%25d9%2588%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25aa%25db%258c%25d9%2588%2F|title:%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C%20%D9%81%DB%8C%DA%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%88||” title_responsive_font_size=”desktop:22px;” title_responsive_line_height=”desktop:28px;” desc_responsive_font_size=”desktop:12px;” desc_responsive_line_height=”desktop:18px;” title_margin=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;” divider_margin=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;” description_margin=”margin-top:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;”][/ult_ihover_item][/ult_ihover]

طراحی

طراحی به دانش ایجاد یک طرح از تصویری ذهنی، خیالی یا واقعی گفته می‌شود. طراحی در معنای تخصصی، مفاهیم و کاربردهای متنوعی را دربر می‌گیرد، از این رو مانند واژه هنر با یک تعریف مشخص نمی‌توان تمام جنبه‌های آن را بیان کرد.

سابقه اولین طراحی‌ها بسیار کهن است.شاید بتوان گفت قدیمی‌ترین طرحها مربوط به دورانی است که بشر درون غارها زندگی می‌کرده‌است.امروزه، اجرای طراحی، محدود به استفاده از ابزارهای سنتی (مداد، زغال و غیره) نیست بلکه روش‌های متنوع ترکیب مواد، چسباندن وسایل، استفاده از مواد و ابزار تازه و غیرمتعارف نیز رواج یافته است.

طرحی که فقط با خط رسم شود و سایه‌روشن یا لکه‌های رنگی نداشته باشد، طرح خطی نامیده می‌شود. مهم‌ترین تمرکز در طرح‌های خطی، بر خطوط پیرامونی اشیاء است. خطوط در طراحی، نشان‌دهندهٔ حالات عاطفی و روحی، نظم و تفکر هستند.