ژاله نساری

ژاله نساری
ژاله نساری

ژاله نساری

ژاله نساری متولد ١٣۵۵

کارشناس ادبیات نمایشی (دانشگاه هنر) کارشناس ارشد سینما (دانشگاه هنر) ،

مولف کتاب خلاقیت نمایشی ( تاریخ ، فنون و زیبای شناسی) کانون فرهنگی آموزش ( چاپ پانزدهم، ١٣٩۴).

مدرس سینما ( فیلمنامه نویسی ، تاریخ سینما و سبک شناسی) هنرستان سوره ، دانشگاه علمی کاربردی.

مشاور آموزش و پرورش درتالیف کتب درسی هنرستان ( گروه سینما و نمایش )١٣٨٩-٩٠.

تدریس درس خلاقیت نمایشی در هنرستانهای تهران( سوره، منظومه. خرد، نور، صبا، هنرستان تجسمی، ) و موسسات هنری مکعب و چهارسوی هنر

تدریس درس خلاقیت نمایشی در موسسه کاشانه هنر اصفهان