محمد علی اکبری

محمد علی اکبری

فوق لیسانس ادبیات عرب
مدرس قلم چی گزینه دو گروه هنر آموزشگاه های معتبر سطح استان و دبیرستان های تراز اول مانند فرزانگان، امین، اژه ایی و..
پایه گذار مفهوم ترجمه و تکنیک های اعراب تحلیل صرفی و متن زنی

پرسش ، پاسخ ، دیدگاه