دپارتمان های آموزشی کاشانه هنر

دپارتمان های آموزشی این موسسه که براساس تجربیات موسسین آن از تحصیل در دانشگاه‌های برتر هنری در تهران برآمده است، در پی ایجاد راهی برای شکوفایی استعدادها و قابلیت های دانشجویان در گرایش های مختلف هنری می‌باشد. از آنجایی که تحصیل دانشگاهی در ایران تماماً توسط ساختارهای دولتی برنامه‌ریزی و اجرا می‌شود، نتوانسته با رویکردهای نوین آموزشی، بخصوص هنری، همگام شود و باعث شده تا رفته رفته ناکارآمد شود. از این جهت دانشجویانی که در دانشگاه های ایران، بخصوص در این رشته‌ها تحصیل می‌کنند، عمدتا از این موضوع رنج می برند که در ازای مدت زمان تحصیل دانشگاهی نتیجه قابل ملاحظه ای کسب ننموده‌اند.

لذا موسسان کاشانه هنر ابتدا برآن شدند تا با ارائه راهکارهای آموزشی و پژوهشی مناسب در‌برابر این سیستم دانشگاهی ناکار‌آمد و با جلوگیری از تکرار ضعف‌های آن و بهره برداری از نقاط قوت و ثمربخش آن، راهی به سوی جبران مشکلات این سیستم فراهم سازند تا دانشجویان به کمک آن در پایان تحصیلات دانشگاهی خود از موقعیت بهتری برخوردار گردند.

[ult_ihover thumb_height_width=”200″][ult_ihover_item title=”طراحی لباس” thumb_img=”id^17504|url^http://kashanehonar.com/fa/wp-content/uploads/2018/04/Untitled-1-03.png|caption^کاشانه هنر -آیکن طراحی لباس|alt^کاشانه هنر -آیکن طراحی لباس|title^tarahilebas-icon|description^کاشانه هنر -آیکن طراحی لباس” hover_effect=”effect13″ block_click=”link” block_link=”url:http%3A%2F%2Fkashanehonar.com%2Ffa%2F%25d8%25b7%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25ad%25db%258c-%25d9%2584%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b3%2F|title:%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C%20%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3||” info_color_bg=”#0190a8″ title_font=”font_family:BMitra|font_call:BMitra” title_font_style=”font-weight:bold;” title_responsive_font_size=”desktop:32px;” title_responsive_line_height=”desktop:28px;” desc_responsive_font_size=”desktop:12px;” desc_responsive_line_height=”desktop:18px;”][/ult_ihover_item][ult_ihover_item title=”نقاشی” thumb_img=”id^17507|url^http://kashanehonar.com/fa/wp-content/uploads/2018/04/Untitled-1-08.png|caption^کاشانه هنر -آیکن نقاشی|alt^کاشانه هنر -آیکن نقاشی|title^naghashi-icon|description^کاشانه هنر -آیکن نقاشی” hover_effect=”effect13″ block_click=”link” block_link=”url:http%3A%2F%2Fkashanehonar.com%2Ffa%2F%25d8%25af%25d9%25be%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25aa%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2586%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25a2%25d9%2585%25d9%2588%25d8%25b2%25d8%25b4%25db%258c%2F%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b1%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2587-%25d9%2586%25d9%2582%25d8%25a7%25d8%25b4%25db%258c%2F|title:%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C||” info_color_bg=”#0190a8″ title_font=”font_family:BMitra|font_call:BMitra” title_font_style=”font-weight:bold;” title_responsive_font_size=”desktop:32px;” title_responsive_line_height=”desktop:28px;” desc_responsive_font_size=”desktop:12px;” desc_responsive_line_height=”desktop:18px;”][/ult_ihover_item][/ult_ihover]
[ult_ihover thumb_height_width=”200″][ult_ihover_item title=”طراحی طلا و جواهرات” thumb_img=”id^17503|url^http://kashanehonar.com/fa/wp-content/uploads/2018/04/Untitled-1-01.png|caption^کاشانه هنر -آیکن طراحی جواهر|alt^کاشانه هنر -آیکن طراحی جواهر|title^tarahijavaher-icon|description^کاشانه هنر -آیکن طراحی جواهر” hover_effect=”effect13″ block_click=”link” block_link=”url:http%3A%2F%2Fkashanehonar.com%2Ffa%2F%25d8%25b7%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25ad%25db%258c-%25d8%25b7%25d9%2584%25d8%25a7-%25d9%2588-%25d8%25ac%25d9%2588%25d8%25a7%25d9%2587%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25aa%2F|title:%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C%20%D8%B7%D9%84%D8%A7%20%D9%88%20%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA||” info_color_bg=”#0190a8″ title_font=”font_family:BMitra|font_call:BMitra” title_font_style=”font-weight:bold;” title_responsive_font_size=”desktop:32px;” title_responsive_line_height=”desktop:28px;” desc_responsive_font_size=”desktop:12px;” desc_responsive_line_height=”desktop:18px;”][/ult_ihover_item][ult_ihover_item title=”گرافیک” thumb_img=”id^17505|url^http://kashanehonar.com/fa/wp-content/uploads/2018/04/Untitled-1-04.png|caption^کاشانه هنر -آیکن طراحی گرافیک|alt^کاشانه هنر -آیکن طراحی گرافیک|title^tarahigraphic-icon|description^کاشانه هنر -آیکن طراحی گرافیک” hover_effect=”effect13″ block_click=”link” block_link=”url:http%3A%2F%2Fkashanehonar.com%2Ffa%2F%25d8%25af%25d9%25be%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25aa%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2586%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25a2%25d9%2585%25d9%2588%25d8%25b2%25d8%25b4%25db%258c%2F%25d8%25b7%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25ad%25db%258c-%25da%25af%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2581%25db%258c%25da%25a9%2F|title:%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C%20%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9||” info_color_bg=”#0190a8″ title_font=”font_family:BMitra|font_call:BMitra” title_font_style=”font-weight:bold;” title_responsive_font_size=”desktop:32px;” title_responsive_line_height=”desktop:28px;” desc_responsive_font_size=”desktop:12px;” desc_responsive_line_height=”desktop:18px;”][/ult_ihover_item][ult_ihover_item title=”کنکورکارشناسی هنر” thumb_img=”id^17510|url^http://kashanehonar.com/fa/wp-content/uploads/2018/04/Untitled-1-12.png|caption^کاشانه هنر -آیکن کنکوز|alt^کاشانه هنر -آیکن کنکوز|title^konkoor-icon|description^کاشانه هنر -آیکن کنکوز” hover_effect=”effect13″ info_color_bg=”#0190a8″ title_font=”font_family:BMitra|font_call:BMitra” title_font_style=”font-weight:bold;” title_responsive_font_size=”desktop:32px;” title_responsive_line_height=”desktop:28px;” desc_responsive_font_size=”desktop:12px;” desc_responsive_line_height=”desktop:18px;”][/ult_ihover_item][/ult_ihover]
[ult_ihover thumb_height_width=”200″][ult_ihover_item title=”طراحی” thumb_img=”id^17506|url^http://kashanehonar.com/fa/wp-content/uploads/2018/04/Untitled-1-07.png|caption^کاشانه هنر -آیکن طراحی |alt^کاشانه هنر -آیکن طراحی|title^tarahi-icon|description^کاشانه هنر -آیکن طراحی ” hover_effect=”effect13″ block_click=”link” block_link=”url:http%3A%2F%2Fkashanehonar.com%2Ffa%2F%25d8%25af%25d9%25be%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25aa%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2586%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25a2%25d9%2585%25d9%2588%25d8%25b2%25d8%25b4%25db%258c%2F%25d8%25b7%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25ad%25db%258c%2F|title:%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C||” info_color_bg=”#0190a8″ title_font=”font_family:BMitra|font_call:BMitra” title_font_style=”font-weight:bold;” title_responsive_font_size=”desktop:32px;” title_responsive_line_height=”desktop:28px;” desc_responsive_font_size=”desktop:12px;” desc_responsive_line_height=”desktop:18px;”][/ult_ihover_item][ult_ihover_item title=”مجسمه سازی” thumb_img=”id^17508|url^http://kashanehonar.com/fa/wp-content/uploads/2018/04/Untitled-1-10.png|caption^کاشانه هنر -آیکن مجسمه سازی|alt^کاشانه هنر -آیکن مجسمه سازی|title^mojasame-icon|description^کاشانه هنر -آیکن مجسمه سازی” hover_effect=”effect13″ block_click=”link” block_link=”url:http%3A%2F%2Fkashanehonar.com%2Ffa%2F%25d8%25af%25d9%25be%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25aa%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2586%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25a2%25d9%2585%25d9%2588%25d8%25b2%25d8%25b4%25db%258c%2F%25d9%2585%25d8%25ac%25d8%25b3%25d9%2585%25d9%2587-%25d8%25b3%25d8%25a7%25d8%25b2%25db%258c%2F|title:%D9%85%D8%AC%D8%B3%D9%85%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C||” info_color_bg=”#0190a8″ title_font=”font_family:BMitra|font_call:BMitra” title_font_style=”font-weight:bold;” title_responsive_font_size=”desktop:32px;” title_responsive_line_height=”desktop:28px;” desc_responsive_font_size=”desktop:12px;” desc_responsive_line_height=”desktop:18px;”][/ult_ihover_item][ult_ihover_item title=”مشاوره” thumb_img=”id^17509|url^http://kashanehonar.com/fa/wp-content/uploads/2018/04/Untitled-1-11.png|caption^کاشانه هنر -آیکن مشاوره|alt^کاشانه هنر -آیکن مشاوره|title^moshavere-icon|description^کاشانه هنر -آیکن مشاوره” hover_effect=”effect13″ info_color_bg=”#0190a8″ title_font=”font_family:BMitra|font_call:BMitra” title_font_style=”font-weight:bold;” title_responsive_font_size=”desktop:32px;” title_responsive_line_height=”desktop:28px;” desc_responsive_font_size=”desktop:12px;” desc_responsive_line_height=”desktop:18px;”][/ult_ihover_item][/ult_ihover]