داریوش امیری کاشانی

داریوش امیری کاشانی
۲۰ سال سابقه تدریس درس خواص مواد کنکور هنر
نویسنده بیش از ۵۰ عنوان کتاب خواص مواد کنکور هنر برای انتشارات قلم چی راه اندیشه و …
فوق لیسانس طراحی صنعتی از دانشگاه هنر
تدریس درس خواص مواد کنکور هنر در آموزشگاه های برتر تهران رتبه ۸ کنکور۱۳۷۸
درس خواص مواد قلمچی مدرسه رتبه های تک رقمی کنکور سال های گذشته هم در مدرس دانشگاه

پرسش ، پاسخ ، دیدگاه