حمیدرضا کشاورز

حمیدرضا_کشاورز
حمیدرضا کشاورز

متولد1350

تحصیلات :
کارشناسی صنایع دستی از دانشگاه شیراز
کارشاسی ارشد هنر اسلامی گرایش سفال، سرامیک از دانشگاه کاشان

تدریس :
گروه آیه_آموزش خط نبایی
دانشگاه سپهر_آموزش خ نبایی

تألیف مقاله :
رمز گشایی خط بنایی_نشریه نگره دانشگاه شاهد علمی پژوهشی
گونه شناسی خط نبایی_نشریه هنرهای صناعی_علمی پژوهشی
هندسه خط نیایی_کنفرانس علمی هندسه و معماری

پرسش ، پاسخ ، دیدگاه