حمیدرضا کشاورزی

حمیدرضا کشاورزی

متولد ۱۳۵۰

رشته‌ی تحصیلی ایشان، کارشناسی ارشد هنر اسلامی،گرایش سفال و سرامیک از دانشگاه کاشان و کارشناسی صنایع دستی از دانشگاه شیراز میباشد.

ایشان تدریس خط بنایی در دانشگاه سپهر و گروه آیه را به عهده دارند.

تالیف مقاله:

  • رمزگشایی خط بنایی در نشریه نگره دانشگاه شاهد
  • گونه شناسی خط بنای در نشریه ی هنر های صناعی در دانشگاه علمی پژوهشی
  • هندسه‌ی خط بنای در کنفرانس علمی هندسه و معماری

پرسش ، پاسخ ، دیدگاه