بَردسان

میلاد آیتی متولد 1372،اصفهان
کارشناسی نقاشی دانشگاه هنر اصفهان
دانشجوی ارشد نقاشی دانشگاه سپهر

 

نماشگاه بَردسان:

این نمایشگاه جمعه 23 فروردین ماه 1398 تا 10 اردیبهشت ماه و در ساعت 16:30 الی 20:30 برگزار میگردد.

آدرس:اصفهان، آبشار اول، پلاک25

کوه با نخستین سنگها آغاز میشود و انسان با نخستین درد. شاملو

سنگها در گذر زمان به عنوان بستر اندیشه‌های انسان‌های روزگار خود بوده‌اند و حاوی نشانه‌های تصویری شگفت‌انگیزی که هنوز بسیاری از آنها برای ما ناشناخته باقی مانده و در خور بازخوانی و رمزگشایی‌اند.
همانگونه که نشانه‌های تصویری روی سنگ مزار در گذشتگان بیشتر تر از آنکه گویای مرگ باشند نشانه حیات و زندگی و باورهای عمیق انسان پرواز کرده به جهانی دیگر است.
با ساده ترین نمادهای دیداری و گاه نوشتاری مفاهیم پیچیده اعتقادی-عرفانی و تجارب شخصی انسان‌ها را به روزگار ما انتقال داده‌اند.
اکنون میلاد آیتی از کودکی با هنر سنتی زادگاهش اصفهان خو گرفته و دستش با ضربات قلم و چکش آشنا و هماهنگ است، در این مجموعه از آثارشسنگهای روزگار خود را با روایتی جدید باز‌ساخته است.
و جوان با ذوقی است که همواره سعی دارد مهارت‌ها و تجربه اندوزی‎‌های خود را با مفاهیم جدید و امروزی در آمیزد و حاصل آن را در قالب های نو هنری از جمله چیدمان ارائه دهد.حجت امانی

پرسش ، پاسخ ، دیدگاه