امیرفرزان میرمحمدی

میرفرزان_میرمحمدی
امیرفرزان میرمحمدی

_متولد 1367
_کاردانی معماری داخلی از دانشگاه علمی کاربردی
_فعال در حوزه هنر دیجیتال از سال 1392

کارهای شاخص:
_چیدمان تعاملی غرفه ایران در بینال معماری ونیز 1395
_واقعیت مجازی برای دانشگاه کلوون بلژیک 1396
_چیدمان تعاملی “ماشین مدیریت محتوا” در سالانه هنر دیجیتال تهران tadaex 1394
_چیدمان تعاملی “لذت اختلال” در سالانه هنر دیجیتال تهران tadaex 1395
_ ویژوآل برای اجرای زنده گروه بیواره در پلتفرم داربست

پرسش ، پاسخ ، دیدگاه