امیرفرزان میرمحمدی

میرفرزان_میرمحمدی
امیرفرزان میرمحمدی

_متولد ۱۳۶۷
_کاردانی معماری داخلی از دانشگاه علمی کاربردی
_فعال در حوزه هنر دیجیتال از سال ۱۳۹۲

کارهای شاخص:
_چیدمان تعاملی غرفه ایران در بینال معماری ونیز ۱۳۹۵
_واقعیت مجازی برای دانشگاه کلوون بلژیک ۱۳۹۶
_چیدمان تعاملی “ماشین مدیریت محتوا” در سالانه هنر دیجیتال تهران tadaex 1394
_چیدمان تعاملی “لذت اختلال” در سالانه هنر دیجیتال تهران tadaex 1395
_ ویژوآل برای اجرای زنده گروه بیواره در پلتفرم داربست

پرسش ، پاسخ ، دیدگاه