محمد علی کرم فر

محمد علی کرم فر
کارشناسی ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان
کارشناسی ارشد ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان
دکترای ادبیات فارسی دانشگاه تبریز
سوابق تدریس :
۱۶ سال سابقه تدریس
کانون فرهنگی قلم چی ،آموزشگاه گاج، دانشگاه هنر و…

نقد و تفسیر رساله ی مثمر سراج الدین آرزو
نفد و تصحیح دیوان مصطفی قلی خان سینا
زبان فارسی کنکور انتشارات دژ
زمینه های تدریس:
ادبیات فارسی کنکور عروض و قافیه و بیان گلستان سعدی و حافظ