پروین حیدری زاده

پروین حیدری زاده

متولد 1370.

عضو پیوسته انجمن تصویرگران، کارشناسی گرافیک از دانشگاه هنر اصفهان و کارشناسی ارشد تصویر سازی از دانشگاه سوره تهران.

مقام اول رشته ی تصویرسازی در جشنواره ی فجر 97 و دریافت طوبای زرین و لوح افتخار جشنواره.