احمد رئوفی

درباره کاشانه هنر - احمد رئوفی مدیریت

احمد رئوفی

احمد رئوفی متولد ١٣۵٩ است.
کارشناسى ارشد نقاشى از دانشگاه هنر تهران
کارشناسى نقاشى از دانشگاه هنر تهران
مدیر مسوول آموزشگاه کاشانه هنر
شرکت در چند نمایشگاه گروهى نقاشى و هنرهاى نو

منبع : کاشانه هنر

پرسش ، پاسخ ، دیدگاه