اتاق پژواک معماری

اولین پنل از مجموعه نشست های انتقادی ساختارهای آموزش معماری

سخنرانان:
شیوا انصاری پور
ویشتاسب هنری
بهرام معرفت
شیما روشن ضمیر
آذین شهریاری
امین بهرامی
.
16 اسفند 97
ساعت 11 تا 13
.
مکان: مجموعه سینمایی سیتی سنتر اصفهان، سالن 4
.
برای حضور ثبت نام الزامیست
ثبت نام رایگان در سامانه ایوند

پرسش ، پاسخ ، دیدگاه