دوره تاریخ هنر ایران و جهان –

این دوره زیر نظر استاد میرزایی مهر  و با رویکرد هماهنگ با آزمون کارشناسی  ارشد برای رشته های گروه هنرهای تصویری و پژوهش هنر تنظیم گشته

طول دوره ۸  جلسه ۴ ساعته

دوره نقد هنری –

این دوره زیر نظر استاد دکتر تسلیمی و با رویکرد هماهنگ با آزمون کارشناسی  ارشد برای رشته های گروه هنرهای تصویری و پژوهش هنر تنظیم شده است

طول دوره ۶ جلسه ۵ ساعته

دوره اسطوره شناسی-

این دوره زیر نظر استاد دکتر تسلیمی و با رویکرد هماهنگ با آزمون کارشناسی  ارشد برای رشته های گروه هنرهای تصویری و پژوهش هنر تنظیم شده است

طول دوره ۶ جلسه ۳ ساعته

 

 

 

تماس با کاشانه