ارشد هنر،کاشانه هنر

تنها آموزشگاه کشور که در آزمون عملی کارشناسی ارشد ۸۹ رتبه یک نقاشی و رتبه یک گرافیک را در کارنامه خود قرار داد

تکرار موفقیت در سال ۹۰ کاشانه موفق به کسب رتبه تک رقمی ۴ در آزمون عملی گرافیک شد

 

کاشانه هنر به عنوان توانا ترین موسسه آموزشی هنر در اصفهان در بخش برگذاری دوره های آمادگی کارشناسی ارشد خود توانست  در سال ۸۹ رتبه های دو رقمی و سه رقمی بخش تئوری راکسب کند و در بخش عملی رتبه های یکِ گروه های گرافیک و نقاشی را

کیفیت، به عنوان مهم ترین هدف کاشانه هنر، در راس برنامه ریزی ها قرار دارد. لذا جهت کسب این هدف همیشه از اساتید توانا، با سابقه و متخصص استفاده کرده.

برنامه هایی که کاشانه برای موفقیت شما در آزمون عملی ارشد ۹۱ پیش نهاد می کند

 

تماس با کاشانه هنر